Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại vùng dân tộc thiểu số

Thứ Hai, Ngày 12 Tháng 2, 2018, 13:11Đăng bởi: phamthuy1

Đây là một trong những nội dung trong khuôn khổ chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2017 – 2022 về Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vừa được ký kết ngày 12/12/2017. 

 

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn thừa lệnh đại diện hai cơ quan ký chương trình phối hợp.

 

Chương trình phối hợp giữa Bộ VHTTDL với Ủy ban Dân tộc được thực hiện nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Trước đó, Bộ VHTTDL và Ủy ban Dân tộc đã ký Chương trình phối hợp số 252/CTPH-BVHTTDL-UBDT về việc phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2011 – 2015.

 

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy khẳng định, công tác dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, đặc biệt là đời sống văn hóa tinh thần. Hoạt động ký kết giữa Bộ VHTTDL và Ủy ban Dân tộc chính là hành động cụ thể để đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được thực thi tốt hơn. Bên cạnh công tác chăm lo cho đời sống tinh thần, thể thao và gia đình, các hoạt động gắn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống với việc phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng sẽ được phát huy hiệu quả khi có sự chung tay của hai cơ quan.

 

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy (phải) phát biểu tại lễ ký kết

 

Theo đó, về văn hóa, hai bên sẽ tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; tập trung tuyên truyền các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước. Vận động đồng bào giữ gìn môi trường cảnh quan, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán và các nghề truyền thống phục vụ phát triển du lịch bền vững. Tổ chức các hoạt động nhân ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4; tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc ở các vùng, miền...

 

Trong lĩnh vực du lịch, hai bên sẽ tổ chức tuyên truyền, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về lĩnh vực du lịch gắn với phát triển bền vững; giới thiệu, quảng bá văn hóa dân tộc phục vụ phát triển du lịch; Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi tham gia cung cấp dịch vụ du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...

 

Chương trình phối hợp được triển khai tại 52 tỉnh, thành phố có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Theo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn, chương trình ký kết lần này ghi nhận sự hợp tác giữa Bộ VHTTDL và Ủy ban Dân tộc. Điều quan trọng là công tác triển khai trong giai đoạn 2017 – 2022 sắp tới, các cơ quan liên quan sẽ phối hợp chặt chẽ với các kế hoạch, mục tiêu được cụ thể hóa theo từng năm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bà con dân tộc thiểu số.

 

Theo vtr.org.vn