Top 8 khách sạn chuẩn 4 sao ở trung tâm Đà Lạt

Thứ Sáu, Ngày 15 Tháng 7, 2022, 21:55Đăng bởi: Admin


𝟏. 𝐇𝐎𝐓𝐄𝐋 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐈𝐍𝐄

𝘕𝘨𝘰𝘢̀𝘪 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘴𝘰̛̉ 𝘩𝘶̛̃𝘶 𝘷𝘪̣ 𝘵𝘳𝘪́ 𝘩𝘦̂́𝘵 𝘴𝘶̛́𝘤 𝘵𝘩𝘶𝘢̣̂𝘯 𝘭𝘰̛̣𝘪, 𝘬𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘴𝘢̣𝘯 𝘤𝘰̀𝘯 𝘯𝘰̂̉𝘪 𝘣𝘢̣̂𝘵 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘯𝘨𝘰̂𝘪 𝘣𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘵𝘩𝘶̛̣ 𝘤𝘰̂̉ đ𝘪𝘦̂̉𝘯 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘵𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘢̀𝘶 𝘯𝘢̂𝘶 𝘤𝘩𝘶̉ đ𝘢̣𝘰 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘵𝘢̂̀𝘯𝘨 𝘵𝘢̂̀𝘯𝘨, 𝘭𝘰̛́𝘱 𝘭𝘰̛́𝘱 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘬𝘩𝘰̂́𝘪 𝘹𝘦̂́𝘱 𝘤𝘩𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘭𝘦̂𝘯 𝘯𝘩𝘢𝘶, 𝘮𝘢𝘯𝘨 đ𝘦̂́𝘯 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘨𝘰́𝘤 𝘱𝘩𝘰̂́ 𝘗𝘩𝘢́𝘱 𝘹𝘪𝘯𝘩 𝘹𝘢̆́𝘯 𝘯𝘢̀𝘰 đ𝘰́ 𝘨𝘪𝘶̛̃𝘢 𝘭𝘰̀𝘯𝘨 Đ𝘢̀ 𝘓𝘢̣𝘵. Đ𝘢̣̆𝘤 𝘣𝘪𝘦̣̂𝘵, 𝘵𝘢̂́𝘵 𝘤𝘢̉ 𝘤𝘢́𝘤 𝘱𝘩𝘰̀𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘩𝘪̉ 𝘤𝘶̉𝘢 𝘬𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘴𝘢̣𝘯 đ𝘦̂̀𝘶 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘯𝘩𝘪̀𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘣𝘢𝘰 𝘲𝘶𝘢́𝘵 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘰̂́ 𝘵𝘶̛̀ 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘤𝘢𝘰. 𝘉𝘢𝘯 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘢̀ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪𝘦̂́𝘤 𝘤𝘶̛̉𝘢 𝘴𝘰̂̉ 𝘭𝘰̛́𝘯 𝘴𝘦̃ đ𝘦𝘮 𝘵𝘰̛́𝘪 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘢̣𝘯 𝘣𝘢̂̀𝘶 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘪́ 𝘵𝘩𝘰𝘢́𝘯𝘨 đ𝘢̃𝘯𝘨 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘩𝘶̛ 𝘨𝘪𝘢̃𝘯 𝘵𝘰̂́𝘪 đ𝘢.

- 𝘒𝘩𝘰𝘢̉𝘯𝘨 𝘤𝘢́𝘤𝘩 𝘵𝘰̛́𝘪 𝘤𝘩𝘰̛̣ Đ𝘢̀ 𝘓𝘢̣𝘵, 𝘣𝘦̂́𝘯 𝘹𝘦, 𝘴𝘢̂𝘯 𝘣𝘢𝘺 Đ𝘢̀ 𝘓𝘢̣𝘵:

 • 𝘊𝘢́𝘤𝘩 𝘤𝘩𝘰̛̣ Đ𝘢̀ 𝘓𝘢̣𝘵 110𝘮
 • 𝘊𝘢́𝘤𝘩 𝘣𝘦̂́𝘯 𝘹𝘦 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘵𝘪̉𝘯𝘩: 400𝘮
 • 𝘊𝘢́𝘤𝘩 𝘴𝘢̂𝘯 𝘣𝘢𝘺 𝘘𝘶𝘰̂́𝘤 𝘵𝘦̂́ 𝘓𝘪𝘦̂𝘯 𝘒𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯𝘨 22𝘬𝘮

𝗚𝗶𝗮́ 𝘁𝗵𝗮𝗺 𝗸𝗵𝗮̉𝗼 𝘁𝘂̛̀: 𝟭.𝟯𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬/đ𝗲̂𝗺/𝗽𝗵𝗼̀𝗻𝗴/𝟮 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵

Đ𝘪̣𝘢 𝘤𝘩𝘪̉: 𝘚𝘰̂́ 10 đ𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘗𝘩𝘢𝘯 𝘉𝘰̣̂𝘪 𝘊𝘩𝘢̂𝘶, 𝘗𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 1, 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘗𝘩𝘰̂́ 𝘋𝘢𝘭𝘢𝘵

𝟐. 𝐆𝐎𝐋𝐅 𝐕𝐀𝐋𝐋𝐄𝐘 𝐇𝐎𝐓𝐄𝐋

𝘛𝘩𝘦̂̉ 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 đ𝘢̆̉𝘯𝘨 𝘤𝘢̂́𝘱 4 𝘴𝘢𝘰, 𝘎𝘰𝘭𝘧 𝘝𝘢𝘭𝘭𝘦𝘺 𝘵𝘢̣𝘰 𝘢̂́𝘯 𝘵𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘮𝘢̣𝘯𝘩 𝘮𝘦̃ 𝘣𝘰̛̉𝘪 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘦̂́ 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 đ𝘢̣𝘪 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘭𝘰̂́𝘪 𝘨𝘢̂́𝘱 𝘬𝘩𝘶́𝘤 đ𝘰̣̂𝘤 đ𝘢́𝘰, 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘣𝘦̂𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘩𝘢̀𝘪 𝘩𝘰̀𝘢 𝘣𝘰̛̉𝘪 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘮𝘢̀𝘶 𝘴𝘢̆́𝘤 𝘮𝘢𝘯𝘨 đ𝘢̣̆𝘤 𝘵𝘳𝘶̛𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘷𝘶̀𝘯𝘨 đ𝘢̂́𝘵 𝘤𝘢𝘰 𝘯𝘨𝘶𝘺𝘦̂𝘯 – 𝘹𝘶̛́ 𝘴𝘰̛̉ 𝘴𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘮𝘶̀ 𝘷𝘢̀ 𝘩𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 164 𝘱𝘩𝘰̀𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘩𝘪̉ đ𝘦̂̀𝘶 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘪̣ 𝘯𝘰̣̂𝘪 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘴𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰̣𝘯𝘨 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘯 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰𝘢́𝘯𝘨 đ𝘢̃𝘯𝘨.

- 𝘒𝘩𝘰𝘢̉𝘯𝘨 𝘤𝘢́𝘤𝘩 𝘵𝘰̛́𝘪 𝘤𝘩𝘰̛̣ Đ𝘢̀ 𝘓𝘢̣𝘵, 𝘣𝘦̂́𝘯 𝘹𝘦, 𝘴𝘢̂𝘯 𝘣𝘢𝘺 Đ𝘢̀ 𝘓𝘢̣𝘵:

 • 𝘊𝘢́𝘤𝘩 𝘤𝘩𝘰̛̣ Đ𝘢̀ 𝘓𝘢̣𝘵 700𝘮
 • 𝘊𝘢́𝘤𝘩 𝘣𝘦̂́𝘯 𝘹𝘦 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘵𝘪̉𝘯𝘩: 1,3𝘬𝘮
 • 𝘊𝘢́𝘤𝘩 𝘴𝘢̂𝘯 𝘣𝘢𝘺 𝘘𝘶𝘰̂́𝘤 𝘵𝘦̂́ 𝘓𝘪𝘦̂𝘯 𝘒𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯𝘨 25𝘬𝘮

𝗚𝗶𝗮́ 𝘁𝗵𝗮𝗺 𝗸𝗵𝗮̉𝗼 𝘁𝘂̛̀: 𝟭.𝟮𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬/đ𝗲̂𝗺/𝗽𝗵𝗼̀𝗻𝗴/𝟮 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵

Đ𝘪̣𝘢 𝘤𝘩𝘪̉: 94 𝘉𝘶̀𝘪 𝘛𝘩𝘪̣ 𝘟𝘶𝘢̂𝘯, 𝘗𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 2, 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘗𝘩𝘰̂́ 𝘋𝘢𝘭𝘢𝘵

𝟑. 𝐓𝐓𝐂 𝐍𝐆𝐎̣𝐂 𝐋𝐀𝐍

𝘛𝘰̣𝘢 𝘭𝘢̣𝘤 𝘰̛̉ 𝘷𝘪̣ 𝘵𝘳𝘪́ 𝘭𝘺́ 𝘵𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘵𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘵𝘢̂𝘮 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘰̂́ Đ𝘢̀ 𝘓𝘢̣𝘵 𝘯𝘩𝘪̀𝘯 𝘳𝘢 𝘩𝘰̂̀ 𝘟𝘶𝘢̂𝘯 𝘏𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘭𝘢̃𝘯𝘨 𝘮𝘢̣𝘯 đ𝘢̃ 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘮𝘰̣̂𝘵 đ𝘪𝘦̂̉𝘮 đ𝘦̂́𝘯 𝘺𝘦̂𝘶 𝘵𝘩𝘪́𝘤𝘩 𝘤𝘶̉𝘢 𝘥𝘶 𝘬𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘬𝘩𝘪 đ𝘦̂́𝘯 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘰̂́ 𝘯𝘨𝘢̀𝘯 𝘩𝘰𝘢. 𝘕𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘤𝘢̆𝘯 𝘱𝘩𝘰̀𝘯𝘨 𝘰̛̉ đ𝘢̂𝘺 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘦̂́ 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘵𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘢̀𝘶 𝘵𝘪́𝘮 𝘭𝘢̃𝘯𝘨 𝘮𝘢̣𝘯 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘢̀𝘶 𝘤𝘩𝘶̉ đ𝘢̣𝘰, 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̃ 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘪𝘯𝘩 𝘵𝘦̂́ 𝘤𝘩𝘢̆́𝘤 𝘤𝘩𝘢̆́𝘯 𝘴𝘦̃ 𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘭𝘢̣𝘪 𝘤𝘢̉𝘮 𝘨𝘪𝘢́𝘤 𝘵𝘩𝘶̛ 𝘵𝘩𝘢́𝘪, 𝘢̂́𝘮 𝘢́𝘱.

- 𝘒𝘩𝘰𝘢̉𝘯𝘨 𝘤𝘢́𝘤𝘩 𝘵𝘰̛́𝘪 𝘤𝘩𝘰̛̣ Đ𝘢̀ 𝘓𝘢̣𝘵, 𝘣𝘦̂́𝘯 𝘹𝘦, 𝘴𝘢̂𝘯 𝘣𝘢𝘺 Đ𝘢̀ 𝘓𝘢̣𝘵:

 •  𝘊𝘢́𝘤𝘩 𝘤𝘩𝘰̛̣ Đ𝘢̀ 𝘓𝘢̣𝘵 200𝘮
 • 𝘊𝘢́𝘤𝘩 𝘣𝘦̂́𝘯 𝘹𝘦 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘵𝘪̉𝘯𝘩: 350𝘮
 •  𝘊𝘢́𝘤𝘩 𝘴𝘢̂𝘯 𝘣𝘢𝘺 𝘘𝘶𝘰̂́𝘤 𝘵𝘦̂́ 𝘓𝘪𝘦̂𝘯 𝘒𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯𝘨 22𝘬𝘮

𝗚𝗶𝗮́ 𝘁𝗵𝗮𝗺 𝗸𝗵𝗮̉𝗼 𝘁𝘂̛̀: 𝟭.𝟮𝟱𝟬.𝟬𝟬𝟬/đ𝗲̂𝗺/𝗽𝗵𝗼̀𝗻𝗴/𝟮 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵

Đ𝘪̣𝘢 𝘤𝘩𝘪̉: 42 𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂̃𝘯 𝘊𝘩𝘪́ 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩, 𝘗𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 1, 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘗𝘩𝘰̂́ 𝘋𝘢𝘭𝘢𝘵

𝟒. 𝐌𝐔𝐎𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐋𝐈𝐃𝐀𝐘 𝐃𝐀𝐋𝐀𝐓

𝘒𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘴𝘢̣𝘯 𝘯𝘢̆̀𝘮 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘤𝘢̣𝘯𝘩 𝘩𝘰̂̀ 𝘟𝘶𝘢̂𝘯 𝘏𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̛ 𝘮𝘰̣̂𝘯𝘨, 𝘷𝘢̀ 𝘨𝘢̂̀𝘯 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘤𝘩𝘰̛̣ Đ𝘢̀ 𝘓𝘢̣𝘵.

𝘛𝘢̂́𝘵 𝘤𝘢̉ 𝘱𝘩𝘰̀𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘢́𝘤𝘩 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘦̂́ 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘴𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰̣𝘯𝘨, 𝘯𝘰̣̂𝘪 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘢̂́𝘮 𝘤𝘶́𝘯𝘨, đ𝘢̂̀𝘺 đ𝘶̉ 𝘤𝘢́𝘤 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦̂́𝘵 𝘣𝘪̣ 𝘵𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘯𝘨𝘩𝘪, 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 đ𝘢̣𝘪, đ𝘢̣𝘵 𝘵𝘪𝘦̂𝘶 𝘤𝘩𝘶𝘢̂̉𝘯 𝘲𝘶𝘰̂́𝘤 𝘵𝘦̂́. 𝘒𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘴𝘢̣𝘯 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘪̣ đ𝘢̂̀𝘺 đ𝘶̉ 𝘤𝘢́𝘤 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘷𝘶̣ 𝘣𝘢𝘰 𝘨𝘰̂̀𝘮 𝘱𝘩𝘰̀𝘯𝘨 𝘵𝘢̣̂𝘱 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘥𝘶̣𝘤, 𝘣𝘦̂̉ 𝘣𝘰̛𝘪 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̀, 𝘱𝘩𝘰̀𝘯𝘨 𝘩𝘰̣̂𝘪 𝘯𝘨𝘩𝘪̣, 𝘲𝘶𝘢̂̀𝘺 𝘣𝘢𝘳, 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘈̂𝘶, ..

- 𝘒𝘩𝘰𝘢̉𝘯𝘨 𝘤𝘢́𝘤𝘩 𝘵𝘰̛́𝘪 𝘤𝘩𝘰̛̣ Đ𝘢̀ 𝘓𝘢̣𝘵, 𝘣𝘦̂́𝘯 𝘹𝘦, 𝘴𝘢̂𝘯 𝘣𝘢𝘺 Đ𝘢̀ 𝘓𝘢̣𝘵:

 • 𝘊𝘢́𝘤𝘩 𝘤𝘩𝘰̛̣ Đ𝘢̀ 𝘓𝘢̣𝘵 370𝘮
 • 𝘊𝘢́𝘤𝘩 𝘣𝘦̂́𝘯 𝘹𝘦 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘵𝘪̉𝘯𝘩: 750𝘮
 • 𝘊𝘢́𝘤𝘩 𝘴𝘢̂𝘯 𝘣𝘢𝘺 𝘘𝘶𝘰̂́𝘤 𝘵𝘦̂́ 𝘓𝘪𝘦̂𝘯 𝘒𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯𝘨 23𝘬𝘮

𝗚𝗶𝗮́ 𝘁𝗵𝗮𝗺 𝗸𝗵𝗮̉𝗼 𝘁𝘂̛̀: 𝟭.𝟭𝟱𝟬.𝟬𝟬𝟬/đ𝗲̂𝗺/𝗽𝗵𝗼̀𝗻𝗴/𝟮 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵

Đ𝘪̣𝘢 𝘤𝘩𝘪̉: 42 đ𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘗𝘩𝘢𝘯 𝘉𝘰̣̂𝘪 𝘊𝘩𝘢̂𝘶, 𝘗𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 1, 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘗𝘩𝘰̂́ 𝘋𝘢𝘭𝘢𝘵

𝟓. 𝐊𝐈𝐍𝐆𝐒 𝐇𝐎𝐓𝐄𝐋 𝐃𝐀𝐋𝐀𝐓

𝘛𝘰̣𝘢 𝘭𝘢̣𝘤 𝘵𝘢̣𝘪 𝘵𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘵𝘢̂𝘮 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘰̂̀ Đ𝘢̀ 𝘓𝘢̣𝘵. 𝘒𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘴𝘢̣𝘯 𝘒𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘭𝘢̀ 𝘴𝘶̛̣ 𝘬𝘦̂́𝘵 𝘩𝘰̛̣𝘱 𝘩𝘰𝘢̀𝘯 𝘩𝘢̉𝘰 𝘨𝘪𝘶̛̃𝘢 𝘯𝘦́𝘵 đ𝘢̣̆𝘤 𝘵𝘳𝘶̛𝘯𝘨 𝘤𝘰̂̉ 𝘬𝘪́𝘯𝘩 𝘤𝘶̉𝘢 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘰̂́ Đ𝘢̀ 𝘓𝘢̣𝘵 𝘴𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘮𝘶̀ 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘬𝘦́𝘮 𝘱𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 đ𝘢̣𝘪 𝘷𝘢̀ 𝘴𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰̣𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘵𝘪𝘦̂𝘶 𝘤𝘩𝘶𝘢̂̉𝘯 4 𝘴𝘢𝘰. 𝘊𝘢́𝘤 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘷𝘶̣ 𝘣𝘢𝘰 𝘨𝘰̂̀𝘮 𝘱𝘩𝘰̀𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘩𝘪̉, 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘩𝘢̀𝘯𝘨, 𝘱𝘩𝘰̀𝘯𝘨 𝘩𝘰̣̂𝘪 𝘯𝘨𝘩𝘪̣, 𝘤𝘢̀ 𝘱𝘩𝘦̂, 𝘚𝘱𝘢,…𝘴𝘦̃ 𝘵𝘩𝘢̣̂𝘵 𝘴𝘶̛̣ đ𝘦𝘮 𝘭𝘢̣𝘪 𝘴𝘶̛̣ 𝘩𝘢̀𝘪 𝘭𝘰̀𝘯𝘨 𝘤𝘢𝘰 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘬𝘩𝘪 đ𝘦̂́𝘯 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘒𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘏𝘰𝘵𝘦𝘭.

- 𝘒𝘩𝘰𝘢̉𝘯𝘨 𝘤𝘢́𝘤𝘩 𝘵𝘰̛́𝘪 𝘤𝘩𝘰̛̣ Đ𝘢̀ 𝘓𝘢̣𝘵, 𝘣𝘦̂́𝘯 𝘹𝘦, 𝘴𝘢̂𝘯 𝘣𝘢𝘺 Đ𝘢̀ 𝘓𝘢̣𝘵:

 • 𝘊𝘢́𝘤𝘩 𝘤𝘩𝘰̛̣ Đ𝘢̀ 𝘓𝘢̣𝘵 300𝘮
 • 𝘊𝘢́𝘤𝘩 𝘣𝘦̂́𝘯 𝘹𝘦 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘵𝘪̉𝘯𝘩: 750𝘮
 • 𝘊𝘢́𝘤𝘩 𝘴𝘢̂𝘯 𝘣𝘢𝘺 𝘘𝘶𝘰̂́𝘤 𝘵𝘦̂́ 𝘓𝘪𝘦̂𝘯 𝘒𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯𝘨 22𝘬𝘮

𝗚𝗶𝗮́ 𝘁𝗵𝗮𝗺 𝗸𝗵𝗮̉𝗼 𝘁𝘂̛̀: 𝟭.𝟭𝟱𝟬.𝟬𝟬𝟬/đ𝗲̂𝗺/𝗽𝗵𝗼̀𝗻𝗴/𝟮 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵

Đ𝘪̣𝘢 𝘤𝘩𝘪̉: 10 đ𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘉𝘶̀𝘪 𝘛𝘩𝘪̣ 𝘟𝘶𝘢̂𝘯, 𝘗𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 1, 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘗𝘩𝘰̂́ 𝘋𝘢𝘭𝘢𝘵

𝟔. 𝐒𝐀𝐈𝐆𝐎𝐍 – 𝐃𝐀𝐋𝐀𝐓 𝐇𝐎𝐓𝐄𝐋

𝑇𝑜̣𝑎 𝑙𝑎̣𝑐 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑡𝑎̣𝑖 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́, 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̣𝑛 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́ 4 𝑠𝑎𝑜 𝑆𝑎̀𝑖 𝐺𝑜̀𝑛- Đ𝑎̀ 𝐿𝑎̣𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑙𝑜̂́𝑖 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑢́𝑐 𝑃ℎ𝑎́𝑝 𝑐𝑎̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖 𝑎̂́𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔.

𝐶ℎ𝑢𝑜̂̃𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̃, 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑡, 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑜́𝑛 𝑎̆𝑛 𝐴́ 𝐴̂𝑢 ℎ𝑎̂́𝑝 𝑑𝑎̂̃𝑛. 𝑇𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑜̛̉ đ𝑎̂𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑟𝑜̃ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑚𝑜́𝑛 𝑎̆𝑛 𝑞𝑢𝑎 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑎̀𝑦 𝑘ℎ𝑒́𝑜 𝑙𝑒́𝑜, ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ đ𝑎̣̂𝑚 đ𝑎̀ 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑞𝑢𝑎 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝, 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑎̂𝑚 ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̂̀𝑢 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑔𝑎̆́𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑚𝑜́𝑛 𝑎̆𝑛.

- 𝐾ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑜̛̣ Đ𝑎̀ 𝐿𝑎̣𝑡, 𝑏𝑒̂́𝑛 𝑥𝑒, 𝑠𝑎̂𝑛 𝑏𝑎𝑦 Đ𝑎̀ 𝐿𝑎̣𝑡:

 • 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑜̛̣ Đ𝑎̀ 𝐿𝑎̣𝑡 800𝑚
 • 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑏𝑒̂́𝑛 𝑥𝑒 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑖̉𝑛ℎ: 750𝑚
 • 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̂𝑛 𝑏𝑎𝑦 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́ 𝐿𝑖𝑒̂𝑛 𝐾ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 22𝑘𝑚

𝗚𝗶𝗮́ 𝘁𝗵𝗮𝗺 𝗸𝗵𝗮̉𝗼 𝘁𝘂̛̀: 𝟭.𝟯𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬/đ𝗲̂𝗺/𝗽𝗵𝗼̀𝗻𝗴/𝟮 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵

Đ𝑖̣𝑎 𝑐ℎ𝑖̉: 180 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 3/2, 𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 2, 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑜̂́ 𝐷𝑎𝑙𝑎𝑡

𝟕. 𝐃𝐔 𝐏𝐀𝐑𝐂 𝐇𝐎𝐓𝐄𝐋 𝐃𝐀𝐋𝐀𝐓

𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̣𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛𝑎̆𝑚 1932 𝑣𝑎̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎̉𝑖 𝑡𝑎̣𝑜 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛𝑎̆𝑚 1995 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑢́𝑐 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 đ𝑖̣𝑎 𝑃ℎ𝑎́𝑝 𝑏𝑎𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑜́.

𝑛𝑎̆̀𝑚 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ Đ𝑎̀ 𝐿𝑎̣𝑡, 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜̛̀ 𝐶𝑜𝑛 𝐺𝑎̀, 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 10 𝑝ℎ𝑢́𝑡 đ𝑖 𝑏𝑜̣̂ 𝑙𝑎̀ đ𝑒̂́𝑛 ℎ𝑜̂̀ 𝑋𝑢𝑎̂𝑛 𝐻𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜̛̣ Đ𝑎̀ 𝐿𝑎̣𝑡.𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̀𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎̂́𝑚 𝑐𝑢́𝑛𝑔, 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖. 𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑡𝑒𝑛𝑛𝑖𝑠, 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒, 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 𝑔𝑜𝑙𝑓, 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ đ𝑢̛𝑎 đ𝑜́𝑛 𝑠𝑎̂𝑛 𝑏𝑎𝑦, đ𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛...

- 𝐾ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑜̛̣ Đ𝑎̀ 𝐿𝑎̣𝑡, 𝑏𝑒̂́𝑛 𝑥𝑒, 𝑠𝑎̂𝑛 𝑏𝑎𝑦 Đ𝑎̀ 𝐿𝑎̣𝑡:

 • 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑜̛̣ Đ𝑎̀ 𝐿𝑎̣𝑡 750𝑚
 • 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑏𝑒̂́𝑛 𝑥𝑒 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑖̉𝑛ℎ: 500𝑚
 • 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̂𝑛 𝑏𝑎𝑦 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́ 𝐿𝑖𝑒̂𝑛 𝐾ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 22𝑘𝑚

𝗚𝗶𝗮́ 𝘁𝗵𝗮𝗺 𝗸𝗵𝗮̉𝗼 𝘁𝘂̛̀: 𝟭.𝟬𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬/đ𝗲̂𝗺/𝗽𝗵𝗼̀𝗻𝗴/𝟮 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵

Đ𝑖̣𝑎 𝑐ℎ𝑖̉: 15𝐴 Đ. 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑃ℎ𝑢́, 𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 3, 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ Đ𝑎̀ 𝐿𝑎̣𝑡,

𝟖. 𝐒𝐀𝐌𝐌𝐘 𝐇𝐎𝐓𝐄𝐋 𝐃𝐀𝐋𝐀𝐓

Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑑𝑢̛̣𝑎 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑠𝑢̛̣ 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 ℎ𝑎̀𝑖 ℎ𝑜̀𝑎 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑢́𝑐 𝑃ℎ𝑎́𝑝 𝑐𝑜̂̉ đ𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̃, 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑢́𝑐 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚. 𝑉𝑜̛́𝑖 ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑔𝑜̂̀𝑚 3 𝑛ℎ𝑎̀ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 : 𝑁ℎ𝑎̀ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑆𝑎𝑚𝑚𝑦𝑚 𝑆𝑢𝑛𝑟𝑖𝑠𝑒, 𝑆𝑒𝑎ℎ𝑜𝑟𝑠𝑒: đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑎̀𝑦 𝑡𝑟𝑖́ ℎ𝑎̀𝑖 ℎ𝑜𝑎̀, 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 700 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑜̛𝑖 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑒̂̉ 𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑐, ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖̣ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔, 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖.

- 𝐾ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑜̛̣ Đ𝑎̀ 𝐿𝑎̣𝑡, 𝑏𝑒̂́𝑛 𝑥𝑒, 𝑠𝑎̂𝑛 𝑏𝑎𝑦 Đ𝑎̀ 𝐿𝑎̣𝑡:

 • 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑜̛̣ Đ𝑎̀ 𝐿𝑎̣𝑡 950𝑚
 • 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑏𝑒̂́𝑛 𝑥𝑒 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑖̉𝑛ℎ: 700𝑚
 • 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̂𝑛 𝑏𝑎𝑦 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́ 𝐿𝑖𝑒̂𝑛 𝐾ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 22𝑘𝑚

𝗚𝗶𝗮́ 𝘁𝗵𝗮𝗺 𝗸𝗵𝗮̉𝗼 𝘁𝘂̛̀: 𝟭.𝟬𝟱𝟬.𝟬𝟬𝟬/đ𝗲̂𝗺/𝗽𝗵𝗼̀𝗻𝗴/𝟮 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵

Đ𝑖̣𝑎 𝑐ℎ𝑖̉: 01 𝐿𝑒̂ 𝐻𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑃ℎ𝑜𝑛𝑔, 𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 4, 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑜̂́ 𝐷𝑎𝑙𝑎𝑡
Tham quan Đà Lạt

Top 70 địa điểm dành cho các cặp đôi khi đến du lịch Đà Lạt

Top 70 địa điểm dành cho các cặp đôi khi đến du lịch Đà Lạt

Thanh xuân này phải một lần đi Đà Lạt cùng người mình yêu để cảm nhận được hết 70 điều này tại Đà Lạt nhé! Với hơn 70 địa điểm đẹp ở Đà Lạt hy vọng điêm hẹn du lịch có thể giúp bạn và người yêu tận hưởng những ngày tươi đẹp nhất của thang xuân
Đà Lạt: Đặc sắc lễ hội hoa anh đào chào đón khách du xuân

Đà Lạt: Đặc sắc lễ hội hoa anh đào chào đón khách du xuân

Mai Anh Đào được xem như là biểu tượng của mùa xuân, biểu tượng của sự may mắn, là loài hoa đặc trưng của Đà Lạt mỗi độ xuân về.
Tham quan trang trại chó Berger và Alaska lớn nhất Việt Nam tại Đà Lạt

Tham quan trang trại chó Berger và Alaska lớn nhất Việt Nam tại Đà Lạt

Trại chó Berger Đức thuần chủng Đà Lạt là nơi giao lưu và tư vấn cách chăm sóc và chọn giống chó phù hợp cho từng nhu cầu cũng như điều kiện sống của gia chủ yêu thích sở hữu 2 giống chó này.

Lưu trú Đà Lạt

Bạn đã biết đến 3 homestay có tên độc lạ ở Đà Lạt này chưa?

Bạn đã biết đến 3 homestay có tên độc lạ ở Đà Lạt này chưa?

Áng mây trôi quá nhanh, Ba đồng một mớ mộng mơ và Đêm qua em ngủ có ngon không đều có tên dài và khó nhớ và có vẻ nghệ thuật nhưng được các chủ Homestay ở Đà Lạt đặt tên hãy tìm hiểu xem chúng có gì lạ không nha
Độc đáo Sunshine Tím – Homestay đậm chất du mục đầu tiên tại Đà Lạt

Độc đáo Sunshine Tím – Homestay đậm chất du mục đầu tiên tại Đà Lạt

Nằm dưới một con dốc nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo, Sunshine Tím hút hồn du khách bởi thiết kế độc đáo, đậm chất du mục, nơi đây hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm vô cùng thú vị cho du khách.
6 khu homestay vừa chất – độc – lạ ở Đà Lạt

6 khu homestay vừa chất – độc – lạ ở Đà Lạt

Đà Lạt không chỉ là xứ sở ngàn hoa với mơ màng sương sớm mà nơi đây còn được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng cho du khách. Các loại hình nghỉ dưỡng tại Đà Lạt khá đa dạng và trong số đó phải kể đến loại hình homestay đang hấp dẫn du khách .

Nhà hàng Đà Lạt

10 địa điểm ăn sáng nổi tiếng ở Đà Lạt chỉ dân chuyên phượt mới biết!

10 địa điểm ăn sáng nổi tiếng ở Đà Lạt chỉ dân chuyên phượt mới biết!

Với những địa điểm ăn sáng vừa ngon bổ rẻ tại Đà Lạt chỉ dân phượt chuyên nghiệp mới biết. diemhendulich.net chia sẽ bạn danh sách bên dưới nếu có dịp du lịch trên Đà Lạt Nhớ ghé nha!
Top 4+ quán bún bò ngon nên ghé thưởng thức khi Du lịch Đà Lạt

Top 4+ quán bún bò ngon nên ghé thưởng thức khi Du lịch Đà Lạt

Với hơn 4 địa chỉ bán bún bỏ ngon nhất Đà Lạt, Nếu đã đến đây phải ăn cho được nhé! cùng Ẩm thực sài gòn xem đó là những quán bún bò nào nhé!
Nhà hàng Đà Lạt Nhà hàng ẩm thực Billy - địa chỉ ẩm thực tin cậy của mọi du khách!

Nhà hàng Đà Lạt Nhà hàng ẩm thực Billy - địa chỉ ẩm thực tin cậy của mọi du khách!

Với mong muốn mang đến cho thực khách địa phương cũng như khách du lịch một địa chỉ ẩm thực độc đáo tại Đà Lạt.Nhà hàng Ẩm Thực Billy đã đi vào hoạt động từ năm 2017 .

Mua sắm Đà Lạt

Khu Mua Sắm Đặc Sản – Đồ Mỹ Nghệ Đà Lạt (Chùa Linh Phước)

Khu Mua Sắm Đặc Sản – Đồ Mỹ Nghệ Đà Lạt (Chùa Linh Phước)

Một trong những thành phố du lịch được du khách trong và ngoài nước yêu thích nhất phải kể đến Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Bic C Đà Lạt địa chỉ mua sắm cuối tuần đáng tin cậy

Bic C Đà Lạt địa chỉ mua sắm cuối tuần đáng tin cậy

Nằm ở vị trí đắc địa gần hồ Xuân Hương và các tuyến đường lớn trong thành phố Đà Lạt

Bar - cafe Đà Lạt

Mê Linh Coffee Garden - điểm check in triệu view không thể bỏ lỡ khi tới Đà Lạt

Mê Linh Coffee Garden - điểm check in triệu view không thể bỏ lỡ khi tới Đà Lạt

Mê Linh Coffee Garden là một điểm đến thu hút đông đảo du khách và đặc biệt là giới trẻ gần đây tại Đà Lạt. Đây có thật sự là một địa điểm sống ảo ký tưởng và không gian nơi này có tuyệt vời như lời đồn hay không. Hãy cùng mình tìm hiểu về địa điểm này nhé!
Danh sách 20+ quán cafe view đẹp ở Đà Lạt mới nhất

Danh sách 20+ quán cafe view đẹp ở Đà Lạt mới nhất

Với hơn 20 quán cafe có view đẹp nhất Đà Lạt, Sau khi xem có thể bạn phải bắt xe lên ngay để ngấm đấy! Cùng tìm hiểu xem bạn đã đi hết các quán cafe có view đẹp ở Đà Lạt chưa nhé!
Quán cafe biểu diễn nhạc Acoustic ở Đà Lạt được nghệ sỉ Việt ghé thường xuyên

Quán cafe biểu diễn nhạc Acoustic ở Đà Lạt được nghệ sỉ Việt ghé thường xuyên

Những quán như Lululola coffee+ hay Mây Làng Thang là 2 quán được rất nhiều ca sỉ ghé trình bày những bảng nhạc mang hơi hướng Acoustic. Nếu bạn muốn nghe thần tượng của mình hát tại Đà Lạt hãy ghé 2 quan cafe này nhé!

Du lịch tâm linh Đà Lạt

Cận cảnh gốc cây Kinh Pháp Cú trị giá 50 tỷ tại Chùa Linh Phước Đà Lạt

Cận cảnh gốc cây Kinh Pháp Cú trị giá 50 tỷ tại Chùa Linh Phước Đà Lạt

Đây một tác phẩm còn độc đáo được làm từ gốc cây trâm vàng lớn nhất Việt Nam nặng trên 30 tấn, ước lượng trên 30m3 gỗ, được các nghệ nhân trạm khắc tinh sảo các bài kinh pháp cú.
Chùa Linh Ẩn - Điểm du lịch tâm linh tại Đà Lạt

Chùa Linh Ẩn - Điểm du lịch tâm linh tại Đà Lạt

Chùa Linh Ẩn ngự trị bình yên giữa núi đồi, vẻ đẹp thơ mộng cùng nét đẹp hoang sơ, kì vĩ của thác Voi tuôn chảy quanh năm làm cho ngôi chùa có sức hút lạ kỳ.
Thăm ngôi chùa nhiều kỷ lục nhất Việt Nam tại Đà Lạt

Thăm ngôi chùa nhiều kỷ lục nhất Việt Nam tại Đà Lạt

Chùa Linh Phước nổi tiếng là ngôi chùa đạt nhiều kỷ lục nhất Việt Nam.

bạn có thể quan tâm đến

bài viết mới nhất

Top 8 sự thật về quốc gia ít du khách ghé thăm nhất thế giới

Top 8 sự thật về quốc gia ít du khách ghé thăm nhất thế giới

Tạp chí du lịch Wanderlust mới đây đã liệt kê danh sách 7 điểm đến ít du khách ghé thăm nhất thế giới. Đứng đầu trong danh sách là đảo quốc Nauru, thu hút khoảng 200 khách mỗi năm.
Bạn đã biết sự thật về lễ hội chọi trâu Đồ Sơn?

Bạn đã biết sự thật về lễ hội chọi trâu Đồ Sơn?

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, còn gọi là đấu ngưu, là một tập tục cổ, có từ xa xưa, một lễ hội truyền thống của người dân vạn chài tại vùng biển Đồ Sơn, Hải Phòng.
12 điều thú vị có thể “bạn đã biết” về tháp đồng hồ Big Ben

12 điều thú vị có thể “bạn đã biết” về tháp đồng hồ Big Ben

Từ dòng sông Thames, nếu đã thoáng thấy bóng của đồng hồ Big Ben nghĩa là bạn đã thực sự đến Luân Đôn. Khi mặt trời lặn, bốn mặt đồng hồ màu nâu đỏ đuợc chiếu sáng để ai cũng có thể nhìn thấy nó dù đang ở cách xa hàng dặm.
Kỳ lạ sân vận động có đường ray tàu hỏa chạy qua

Kỳ lạ sân vận động có đường ray tàu hỏa chạy qua

Hiện tại, nơi đây được cho là sân vận động duy nhất trên thế giới có đường ray tàu hỏa đang hoạt động chạy qua.
Tham quan thành phố Jericho - thành phố nằm dưới mực nước biển

Tham quan thành phố Jericho - thành phố nằm dưới mực nước biển

Bạn đã bao giờ thắc mắc đâu là thành phố có người sinh sống ở vị trí thấp nhất thế giới chưa?
Vương quốc Phù Nam - Quốc gia hùng mạnh ở Đông Nam Á biến mất như thế nào? - KhoaHoc.tv

Vương quốc Phù Nam - Quốc gia hùng mạnh ở Đông Nam Á biến mất như thế nào? - KhoaHoc.tv

Phù Nam phát triển hưng thịnh và trở thành cầu nối giữa các nền văn minh trên thế giới cả phương đông lẫn phương tây như Trung Hoa, Ấn Độ... nhưng rồi lại không thể chống lại dòng chảy của lịch sử.